نخستین تیزر فیلم آشفتگی - کردستان فردا | کردستان فردا