دختری که با موهای باندش اسم خود را در کتاب گینس ثبت کرد - کردستان فردا | کردستان فردا