میلاد کی مرام و فضایی جذاب در سفر به دبی - کردستان فردا | کردستان فردا