امیر عباس گلاب و اسب گران قیمتش - کردستان فردا | کردستان فردا