کرونا و تغییر در رفتار انسانها
کرونا و تغییر در رفتار انسانها

رویدادهای بزرگ آبستن تغییرات بنیادین در ساختارها هستند، بە این معنی کە رویدادهای بزرگ بە دورەای از تاریخ پایان میدهند و آغاز دورە دیگر، اما کاملا متفاوت، را رقم میزنند. ساختار بە قول پیتر بردوو (Pierre Bourdieu) متشکل از عناصر ابژە و سوبژە هستند. بنابراین هر گونە تغییر در ساختار بە معنی تغییر در رفتار […]

رویدادهای بزرگ آبستن تغییرات بنیادین در ساختارها هستند، بە این معنی کە رویدادهای بزرگ بە دورەای از تاریخ پایان میدهند و آغاز دورە دیگر، اما کاملا متفاوت، را رقم میزنند.
ساختار بە قول پیتر بردوو (Pierre Bourdieu) متشکل از عناصر ابژە و سوبژە هستند. بنابراین هر گونە تغییر در ساختار بە معنی تغییر در رفتار انسانها نیز میباشد. انقلاب فرانسە، تنها بە دیسپوتیزم پایان نداد بلکە مفاهیمی دیگری را نیز خلق کرد کە رفتار انسانها را نە تنها در فرانسە بلکە در سرتاسر جهان تغییر داد. کرونا با همە مختصاتش یک رویداد بزرگ تاریخی است کە ممکن است منجر بە تغییر در ساختارها و در نتیجە در رفتار انسانها شود. رفتارها برای اینکە در جامعە جا بیفتد نیازمند تکرار ھستند، تکرار بە روند عادی شدن پدیدە کمک میکند.

تغییر عادت رفتار ما و روزنامه ها

اگر ما در روزهای اول در روزنامەها بە دنبال تعداد کشتەهای کرونا درکشورهای متفاوت بودیم روزنامەهای جهان صفحە اول را بە این موضوع اختصاص میدادند اما موضوع دارد هم برای ما و هم برای روزنامەها عادی میشود دیگر بە دنبال تعداد کشتە نمیگردیم و روزنامەها با وجود کم نشدن از تعداد کشتەهای ناشی از کرونا دیگر صفحە اول را بە این موضوع اختصاص نمیدهند، اگر در ابتدا در کشور همسایە کرونا شایع میشد ما در کشود خودمان میترسیدیم اما حال در کوچە خودمان هم اگر چند نفر مبتلا و چند کشتە پیدا کردیم دیگر نمی ترسیم، مرگ دارد ترسش میریزد و جای خود را بە ترس از گرسنگی میدهد. بروز تغییر در رفتار انسانها همیشە و در هر دورەای از تاریخ بودە است اما این روند تغییر بە حدی کند بودە است کە انسانها متوجە آن نمیشود و یا حداقل با این تغییرات دچار شوک نمیشدند.
برای مثال تغییر در لهجە آنقدر کند صورت میگیرد کە هیچ یک از اعضای یک گروە زبانی متوجە تفاوت لهجە خود با لهجە پدر بزرگان خود در ١٠٠ سال گذشتە نمیشوند. اما رویدادهای بزرگ گسست تاریخی (Rupture) ایجاد میکنند، و این گسست ناگهانی بە دنبال خود شوک اجتماعی نیز بە دنبال خوهد داشت.
  • نویسنده : شمال میرزا