نگاهی به قصه ها و افسانه های عامیانه در ادبیات کوردی و فارسی
نگاهی به قصه ها و افسانه های عامیانه در ادبیات کوردی و فارسی

افسانه ها هم در ادبیات فارسی و هم کوردی دارای جایگاه و اهمیت بسیاری هستند. درادبیات فارسی افرادی مانند فردوسی و نظامی نقشی مهم در این ژانر ادبی داشته اند. در دوران معاصر چیزی که قبلا در ردیف ادبیات قرارداده نمی شد با توجهی که اروپاییان نشان دادند و در همین کردستان افرادی مانند اسکارمان […]

افسانه ها هم در ادبیات فارسی و هم کوردی دارای جایگاه و اهمیت بسیاری هستند. درادبیات فارسی افرادی مانند فردوسی و نظامی نقشی مهم در این ژانر ادبی داشته اند.
در دوران معاصر چیزی که قبلا در ردیف ادبیات قرارداده نمی شد با توجهی که اروپاییان نشان دادند و در همین کردستان افرادی مانند اسکارمان و الکساندرژابا شروع به جمع آوری ادبیات عامیانه نمودند، نویسندگان و محققین مارانیز به تکاپو انداخت.
درادبیات فارسی افرادی مانند حسین کوهی کرمانی ۱۳۱۴، صادق هدایت،فضل الله صبحی و امیرقلی امینی توانستند براساس متدهای علمی ازگوشه و کنار ایران و حتی کردستان قصه های افسانه ای را جمع آوری و دراختیار مردم ایران و جهان قرار بدهند.
تاجایی که آثار آقای صبحی توانست منتخب اتحادیه ی کتابخانه های آمریکا رابه دست آورد.. حضور مستشرقین اروپایی درکسوت مبشران دینی ، ماموران دولتی و حتی جهانگردان خارجی فرصت مغتنمی برای ادبیات کوردی بود تا توسط کسانی مانند توما بوا، مینورسکی وبقیه حفظ و دراختیار مراکز علمی دنیا قرار گیرند.
امیدوارم دراین سلسله از مطالب بتوانم به نحو جامع تری زوایای اهمیت این کار را درآینده تشریح و تبیین کنم.
  • نویسنده : امیر حقیقی