ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل
ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل

تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد چک تضمین شده  بر این اساس چک‌های تضمین شده کماکان صرفا در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمينی به ديگري، فاقد اعتبار است.  شرايط صدور و استفاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب شرايط زير امکان‌پذير خواهد بود: ۱- صدور […]

تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد چک تضمین شده

 بر این اساس چک‌های تضمین شده کماکان صرفا در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمينی به ديگري، فاقد اعتبار است.

 شرايط صدور و استفاده

با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب شرايط زير امکان‌پذير خواهد بود:

۱- صدور و تحويل چک تضمينی مستلزم تکميل فرم درخواست توسط متقاضي در شعبه بانک و در حضور متصدي بانکي و درج نکات زير در فرم مزبور مي‌باشد:
الف‏- مشخصات متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي‏/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي‏/شناسه ملي‏/شماره فراگير اتباع خارجي.
ب‏- شماره سريال و مبلغ چک تضمینی.
پ‏- علت درخواست چک تضمين شده توسط متقاضي.
ت‏- مشخصات گيرنده چک تضمين شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي‏/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي‏/شناسه ملي‏/شماره فراگير اتباع خارجي.
۲- چک تضمين شده صرفاً بايد در وجه گيرنده (ذينفع) که توسط متقاضي در فرم درخواست مربوطه درج گرديده، صادر شود.
۳-  مشخصات گيرنده چک تضمين شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي‏/ نام اشخاص حقوقي و شماره ملي‏/ شناسه ملي‏/ شماره فراگير اتباع خارجي،
حسب مورد بايد روي برگ چک تضمينی درج گردد.
۴- وصول مبلغ چک تضمينی توسط بانک، صرفاً در وجه گيرنده (ذينفع) که مشخصات وي بر روي چک تضمين‌شده درج گرديده، امکان‌پذير است.
۵- ظهرنويسي و انتقال چک تضمینی به ديگري، فاقد اعتبار خواهد بود.
۶- ابطال چک تضمين‌شده به درخواست متقاضي يا وکيل و نماينده قانوني وي بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذينفع) امکان‌پذير است.
۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصي که به نمايندگي از گيرنده (ذينفع) براي وصول چک تضمينی اقدام‌ مي‌نمايند، الزامي است.
۸- اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجراي مفاد اين مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانوني خواهد شد.
  • نویسنده : جمال یوسفی(چیا)