اولین دیدار اروپاییان از کردستان
اولین دیدار اروپاییان از کردستان

بازگشت ده هزار یونانی از مسیر کوردستان به سوی یونان، به طور حتم اولین دیدار اروپاییان ثبت شده از کوردستان بوده است. این دیدار اروپاییان در یک کتاب باارزش به نام آناباز توسط فرمانده ی لشکر و تاریخ نگار یونانی جناب گزنفون  نوشته شده است.دراین جستار قصد روایتی تاریخی را ندارم . بلکه می خواهم […]

بازگشت ده هزار یونانی از مسیر کوردستان به سوی یونان، به طور حتم اولین دیدار اروپاییان ثبت شده از کوردستان بوده است. این دیدار اروپاییان در یک کتاب باارزش به نام آناباز توسط فرمانده ی لشکر و تاریخ نگار یونانی جناب گزنفون  نوشته شده است.دراین جستار قصد روایتی تاریخی را ندارم . بلکه می خواهم زنده بودن زبان کوردی در  بیش از دوهزارو پانصد سال گذشته را توصیف کنم. آنجایی که گزنفون می خواهد با کاردوخ ها صحبت کند و تقاضا  کند که نعش کشته هایشان را به آنان بازگردانند محتاج به یک مترجم است.
این یک سند بزرگ از اهمیت یک زبان برای بررسی است. بنابراین باید اذعان نمود  زبانی که قابلیت و نیاز به مترجم را داشته است، پویا و دارای ارزش های مکالماتی است. لذا این موضوع و نیز جنگ اسکندر با داریوش هخامنشی به نام اربیلا در نزدیکی شهراربیل (هولیر) دو واقعه در نگاه ویژه ی اروپاییان به فرهنگ و ادبیات کوردی بوده اند.
  • نویسنده : امیر حقیقی