انواع مختلف اسناد تجاری و کاربردهای آنان
 انواع مختلف اسناد تجاری و کاربردهای آنان

️برات قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است، ولی حقوقدانان معمولاً این اسناد تجاری را عبارت از نوشته ای می دانند که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند. برات از مهم ترین اسناد تجاری است […]

️برات

قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است، ولی حقوقدانان معمولاً این اسناد تجاری را عبارت از نوشته ای می دانند که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.
برات از مهم ترین اسناد تجاری است که به دلیل کاربرد برون مرزی آن به صورت یکی از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

️سفته

ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته یافته طلب را چنین تعریف کرده است:«سفته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید»
از نظر قانون مدنی، سفته با برات تفاوت دارد، زیرا به موجب این قانون، برات را باید سند و وسیله ای قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده ۷۴ قانون مدنی «عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد » حال آن که سفته تعهدی است که شخص نسبت به دین ، مالی خود در برابر دیگری می نماید و در بادی امر از طریق آن، ذمه مدیون به ذمه شخص دیگری منتقل نمی گردد.

️چک

 ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران چک را این گونه تعریف کرده است:«چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند»
در این ماده کلمه محال علیه مطلق آمده، یعنی امکان دارد بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد. با وجود این فقط چک هایی که محال علیه آن بانک ها باشند مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می شود.
  • نویسنده : جمال یوسفی، کارشناس ارشد حقوق