افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارگران کافی است
افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارگران کافی است

سال ها است که دخل و خرج کارگران با هم همخوانی ندار.حتی اگر دستمزد ۴۰درصد افزایش یابد باز هم مشکلات کارگران حل نمیشود. دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت خرید کارگران باشد.  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند. […]

سال ها است که دخل و خرج کارگران با هم همخوانی ندار.حتی اگر دستمزد ۴۰درصد افزایش یابد باز هم مشکلات کارگران حل نمیشود. دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت خرید کارگران باشد.

 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند.

وی افزود: با توجه به تورم افسار گیسخته و خط فقر ۱۰میلیون تومان، کارگران اگر کمتر از ۴٫۵ دریافت کنند امورات زندگی شان نمی گذرد. حتی اگر دستمزد کارگران ۴۰درصد هم افزایش یابد با توجه به مشکلات کارگران قانع کننده نیست. علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می شود و ملاکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است, اما تا کنون عدد ورقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه پر معیشت تعیین می شود, نتوانسته است دولت را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود.

اسماعیلی ادامه داد: پیش بینی ها به این سمت است که  سال ۱۴۰۰ تورم زا خواهد بود، در یکی دو سال گذشته کسری بودجه  بیشتر شده و ضمن اینکه بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعاً روی قیمت ها تاثیر گذار است و از سمتی اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمد های نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود. بنابراین باید دولت در برنامه خود تمهیدات جدی لحاظ کند تا بتواند به سمت تقویت قدرت خرید کارگران پیش رود. حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم خیلی بیشتر است.

حاج اسماعیلی در انتها گفت: تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد. در سه چهار دهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نا به سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است، روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.